Cookie- og privatlivspolitik, samt behandling af personoplysninger.

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Privatlivspolitik og personoplysninger

Fortrolighed og opbevaring af informationer

Jeg behandler dine persondata og har derfor en privatlivs-beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data og hvorfor. Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Jeg arbejder under tavshedspligt, men det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi eksempelvis taler om. 

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:

Oplysninger jeg opbevarer

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. 

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. fra din sundhedsforsikring, læge eller kommune. 

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale, behandling eller psykologisk undersøgelse og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. 

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Jeg har pligt til at opbevare både dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit (eller hvis du er under 15 år dine forældres) samtykke. 

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. 

De oplysninger, jeg har registrerer til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. 

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Varighed af opbevaring

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, og hvilken formål det har, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må der ikke slettes oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. 

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Sikkerhed

Der er regler for informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Jeg kontrollerer adgang til de systemer jeg anvender. For at undgå datatab laver jeg løbende backup af mit datasæt. Fortroligheden og autenciteten af dine data beskyttes yderligere ved hjælp af kryptering. 

Ret til indsigelse mod behandling af persondata

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. 

Derudover kan du klage over min behandling af dine personoplysninger. Klagen indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk